Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 581 271 111
+420 725 797 148

O nemocnici

Historie

Nejstarší dochovanou zmínku o sociální instituci, kterou můžeme považovat za prvního předchůdce zařízení nemocničního typu, máme na Přerovsku již z roku 1511, kdy Vilém z Pernštejna, majitel zdejšího panství, daroval městskému špitálu v Přerově "Horní louku", která patřila jeho dvoru ve Vinarech.

Po staletích, kdy se léčením zabývali většinou lazebníci a ranhojiči, pak přichází novodobá historie, kdy bylo v roce 1905 rozhodnuto postavit městskou veřejnou nemocnici za městem a to již na místě dnešní nemocnice. Stavba byla zahájena v roce 1911 a ukončena v roce 1913, kdy byly odevzdány svému účelu pavilony pro choroby chirurgické, vnitřní, infekční, dětské a pavilon pitevní a dezinfekční.

Dnem 21. června 1913 obdržela právo veřejnosti.  Názvy nemocnice byly uváděny „Městská nemocnice v Přerově“ nebo „Všeobecná jubilejní nemocnice v Přerově“.

V době zpřístupnění měla nemocnice 3 lékaře (primáře a 2 sekundáře. Prvním primářem a zároveň prvním ředitelem byl MUDr. Jiří Šantrůček až do roku 1933. Prvním správcem Jan Uhlíř (do roku 1943). Teprve v poválečném období nastává znatelný rozvoj nemocnice. Počátkem 20. let zde působilo mimo primáře dalších 5 lékařů, v roce 1933 celkem 7. Počet ošetřovatelek vzrostl z poválečného stavu 17 na 33 osob v roce 1936. Koncem 30. let pociťovala nemocnice kritický nedostatek místa. Nevyhovovaly zejména pavilony chirurgický a interní.

Za protektorátu se staly další plány na rozšíření provozu bezpředmětné. Nemocnici řídil až do konce války správní výbor v čele s komisařem města a pěti členným výborem.

Po roce 1945 převzal správu nemocnice Okresní národní výbor. Od tohoto roku je používán název „Okresní veřejná nemocnice v Přerově.“ Na počátku roku 1947 měla přerovská nemocnice již osm samostatných oddělení s primáři v čele, celkový počet lůžek 620 a ošetřeno a hospitalizováno bylo přes 13 500 pacientů.

K 1. listopadu 1951 územní i závodní zařízení v okrese vytváří svým spojením Okresní ústav národního zdraví (OÚNZ).

V roce 1956 se vytváří předpoklady pro vybudování polikliniky v Přerově. Do budovy Okresního zdravotního střediska jsou soustředěny 3 obvodní ordinace a oddělení ušních chorob. K dobudování došlo až po roce 1960 a jsou zde v provozu ordinace všech obvodních lékařů.

Od roku 1951, kdy došlo ke sjednocení všech zdravotnických zařízení v okrese, nesla nemocnice název OÚNZ. Během roku 1959 měl OÚNZ Přerov deset zdravotnických zařízení.

K 1. červenci 1960 jsou sloučeny okresy Přerov, Hranice a Kojetín, vzniká OÚNZ s územní působností nového okresu v čele s ředitelstvím OÚNZ v Přerově. Pro OÚNZ v Přerově se začíná používat nový název Nemocnice s poliklinikou Přerov (NsP).

Po provedené delimitaci k 31. 12. 1991 vznikla k 1. 1. 1992 samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou Nemocnice s poliklinikou v Přerově a zároveň k tomuto datu zanikl OÚNZ Přerov.

Se zánikem OÚNZ začalo pro nemocnici období samostatného působení v konkurenčním prostředí vytvořeném jednotlivými státními a zprivatizovanými zdravotnickými zařízeními. Nemocnice je konfrontována s rozdílnou úrovní péče o pacienty v okolních zařízeních a nastává čas „boje o pacienty“, kteří jsou pro nemocnici zdrojem příjmů prostřednictvím zdravotních pojišťoven. V této ekonomicky nelehké době se podařilo prosadit a realizovat několik rozsáhlých investičních akcí vedoucích ke značnému zkvalitnění péče o pacienta a zároveň vedoucích k postupnému zvelebování areálu. Z velké míry se jednalo o investice s podílem dotací ze státního rozpočtu, bez kterých by akce tohoto rozsahu nebyly realizovatelné.

V roce 1994 výstavba dvou nových operačních sálů pro chirurgii.

1997-1998 rekonstrukce objektu bývalé interny II. na transfúzní stanici a ústavní lékárnu.

1998 pracoviště rentgenu rozšířeno o nové prostory v souvislosti se zavedením vyšetření pomocí počítačové tomografie.

1999 až 2000 část budovy nukleární medicíny přestavěna na pitevní trakt patologie.

1999 zahájena stavba „Pavilon pro matku a dítě“ s dokončením v červnu 2003.

Souběžně s výstavbou tohoto pavilonu započala i rekonstrukce  nejstarší budovy nemocnice (naproti vrátnice), chirurgickou ambulancí s  přímou vazbou na anesteziologicko – resuscitační oddělení a na původní objekt lůžkových chirurgických oborů.

Další etapou byla rekonstrukce tzv. očního pavilonu, s očním oddělením, operačními sály, vybudováním zcela nového provozu centrální sterilizace.

V červenci roku 2000 zrekonstruována chirurgická ambulance a ARO, v červnu 2001 vybudováno pracoviště centrální sterilizace, v prosinci 2001 zmodernizovány operační sály s novým sálem pro gynekologii, 2002 zrekonstruována chirurgická JIP.

Od roku 2001 zahájena celková rekonstrukce pavilonu interny přístavbou ke stávajícímu objektu, vybudováním Jednotky intenzivní péče interních oborů v 5. patře v květnu 2004.

V roce 2005 přestavba původní koronární jednotky ve 2. patře na lůžkové oddělení neurologie.

V říjnu 2005 získala nemocnice Certifikát jakosti dle normy ISO9001:2000 a v listopadu titul Baby Friendly hospital (nemocnice přátelská dětem)

V srpnu 2007 byl uveden do provozu nový stravovací provoz. Kuchyň, jídelna, sklady, přípravny polotovarů a sociální zázemí vyhovující náročným hygienickým normám a spuštěn nový systém výroby, rozdělování a expedice stravy zvyšuje komfort i hygienickou úroveň stravování pacientů. Zásadní změnou je způsob distribuce pacientské stravy, kdy dosud používané várnice nahradil moderní systém tabletů, do kterých je strava dělena již v kuchyni a v termoizolačních obalech je rozvážena na jednotlivá oddělení.

Dnem prvního července 2007 se Nemocnice Přerov, Prostějov, Šternberk, staly součástí akciové společnosti Středomoravská nemocniční. Zanikly tak příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem byl Olomoucký kraj a nemocnice byly pronajaty společně.

Na začátku roku 2009 zahájen provoz Rehabilitačního oddělení ve 2. patře budovy LDN, které přestavěno a zmodernizováno. Budova po bývalé rehabilitaci byla vyklizena a vrácena městu Přerov.

K datu 1. 1. 2009 došlo k centralizaci řízení ve společnosti Středomoravská nemocniční a.s., pro zdravotní péči znamenala tato změna poměrně výrazný posun ke standardizaci administrativních a medicínských procesů.

1. 9. 2009 byla ukončena v nemocnici certifikace dle normy ISO.

V listopadu 2009 získala nemocnice akreditaci u Spojené akreditační komise o.p.s. s platností na tři roky. Na dětském oddělení byl zahájen projekt léčba humorem občanským sdružením Zdravotní klauni.

ORL lůžkové oddělení od 1. 1. 2010 v přerovské nemocnici zrušeno se zachováním ORL ambulance.

V únoru 2010 v Nemocnici Přerov otevřen babybox.

1. 7. 2010 byla lůžková péče na očním oddělení zrušena a zahájen pouze ambulantní provoz očního oddělení s převedením operativy do jednodenního režimu.

V dubnu 2011 proběhlo sloučení laboratoří mikrobiologie, biochemie a hematologicko-transfuzního oddělení v rámci SMN a.s. pod Oddělení laboratorní medicíny Prostějov.

Od 1. 10. 2011 došlo k vyčlenění transfuzního úseku a hematologické ambulance a jejich sloučení v rámci SMN a.s. jako samostatného Hematologicko-transfuzního oddělení.

V říjnu 2011 byla otevřena zcela nová kapacita 10 lůžkové stanice DIP. Oddělení spadá pod primariát ARO a bylo vybudováno rekonstrukcí prostor personální části RDG oddělení, které bezprostředně navazují na oddělení ARO.

2011 spuštěn nový systém vjezdu a stání vozidel v areálu nemocnice.

V březnu 2012 otevřeny nově zrekonstruované prostory přízemí Pavilonu operačních oborů ambulancí ortopedické, urologické a ORL se společnou recepcí.

V období od května do října 2012 proběhla kompletní rekonstrukce dvou lůžkových stanic interního oddělení.

V roce 2012 nově zřízeny ambulance anesteziologická pro předoperační anestetické vyšetření a angiologická ambulance při interním oddělení.

V oblasti informačních technologií proběhla kompletní výměna informačních systémů používaných v nemocnici (IKIS, Open Lims, Mediox, Amadeus).

Ve dnech 21. – 23. 11. 2012 úspěšně po třech letech proběhlo již druhé šetření Spojené akreditační komise o.p.s. a nemocnice obdržela akreditaci na další tři roky.

V říjnu 2012 zahájena rekonstrukce lůžkových oddělení Pavilonu operačních oborů (urologie, ortopedie, traumatologie a chirurgie), která kompletně dokončena v prosinci 2013.

Na konci roku 2013 nemocnice oslavila 100. výročí od svého vzniku.

Od 1. 1. 2014 přestěhováno oddělení mikrobiologie do Prostějova na Oddělení laboratorní medicíny pro zefektivnění provozu.

V roce 2014 zahájena revitalizace budovy LDN zateplením a výměnou oken a současně realizováno zateplení budovy interny.

Dlouhodobé plány na propojení pavilonu interních oborů s ostatními pracovišti se podařily zrealizovat v roce 2015 přistavěním vstupní haly mezi budovu RDG a budovu lékárny a vybudováním pozemního koridoru od lékárny k interně. Tím se zvýšil především komfort převozů na různá vyšetření pro pacienty, kteří se již nemusí převážet venkem přes areál za každého počasí. Největší investiční akcí, roku 2015 byla kompletní rekonstrukce radiodiagnostického oddělení včetně nové technologie rentgenové digitalizace. Slavnostní otevření proběhlo v lednu 2016 za účasti vedení nemocnice, zástupců města Přerova a Olomouckého kraje a dalších hostů.

Na podzim roku 2015 byla zahájena nová stavba budovy magnetické rezonance.