Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 581 271 111
+420 725 797 148

O nemocnici

Volby do Poslanecké sněmovny - Informace pro pacienty

11.10.2017

Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Abychom umožnili našim pacientům, hospitalizovaným v Nemocnici Přerov, uplatnit své volební právo, žádáme pacienty a rodinné příslušníky dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, aby se řádně seznámili s uvedenými podmínkami účasti ve volbách

Volby proběhnou i v Nemocnici Přerov.

Volit v nemocnici  mají možnost Ti, kteří jsou na zvláštním seznamu voličů, nebo kteří mají vyřízený voličský průkaz, nebo jsou z okrsku 40 (volební okrsek č. 40, pro voliče, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu):   

  • Tř. Gen. Janouška
  • Vaňkova
  • Dvořákova 75 - nemocnice
  • Chatová oblast U sv. Jakuba      

Dlouhodobě hospitalizovaní pacienti:

V případě, že se dlouhodobě hospitalizovaný pacient chce zúčastnit voleb, musí být zapsán do zvláštního seznamu voličů. Na základě § 6 odst. 1 a 2 zákona o volbách do Parlamentu zapíše voliče do zvláštního seznamu obecní úřad. Každý dlouhodobě hospitalizovaný pacient bude dotázán, zda využije právo volit a pokud ano, bude mu předložen k vyplnění formulář Nahlášení k zápisu do seznamu voličů. Nemocnice odevzdá nejpozději do pátku 13. 10. 2017 do 14.00 hodin Magistrátu města Přerov soupis voličů, a následně budou informovány obecní úřady v obcích, ve kterých je volič zapsán ve stálém seznamu voličů. Volič pak bude hlasovat v nemocnici do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení.

 

Krátkodobě hospitalizovaní pacienti:

Mohou volit za předpokladu, že si před nástupem do nemocnice vyřídili voličský průkaz.

 

Pacienti, hospitalizovaní v době mimo možnost zřízení voličského průkazu:

Voliči hospitalizovaní v době mezi odevzdáním údajů do zvláštního seznamu obecnímu úřadu (tj. od 13. října 2017 od 14.00 hodin) a uzavřením stálého seznamu voličů (dva dny přede dnem voleb, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin), mohou hlasovat pouze na voličský průkaz, který si zajistí prostřednictvím osoby, kterou vybaví plnou mocí k podání žádosti o vydání voličského průkazu a jeho převzetí s úředně ověřeným podpisem podle § 6a zákona o volbách do Parlamentu, a to u obecního úřadu, v jehož územním obvodu mají trvalý pobyt a v jehož stálém seznamu voličů jsou zapsáni.

 

Pacienti, hospitalizovaní mimo svůj volební okrsek:

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 18. října 2017 od 16:00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

 

POKUD MÁTE ZÁJEM VOLIT, OBRAŤTE SE NA VRCHNÍ SESTRU DANÉHO ODDĚLENÍ.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: